Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici (NVvGT)

NVvGT staat voor Nederlandse Vereniging van Gieterijtechnici en is gevestigd ten kantore van FME-CWM te Zoetermeer. De NVvGT is in 1927 opgericht met het doel kennis omtrent de gieterijtechniek en het gegoten product te verdiepen en uit te wisselen. Lag gedurende de eerste decennia van haar bestaan het accent sterk op de gieterijtechniek, in de latere jaren is er een merkbare verschuiving naar het gegoten product te bespeuren. Om nieuwe ontwikkelingen te testen of om technische problemen te bestuderen worden regelmatig werkgroepen gevormd, waaraan ook leden uit afnemerskring kunnen deelnemen. Deze werkgroepen opereren gedurende twee of drie jaar en brengen daarna verslag uit. Het gezamenlijk werken aan een onderwerp verbreedt de kennis erover. Het feit, dat technici uit verscheidene bedrijven hieraan meewerken bevordert een diepgaande kennis van de materie. Bovendien stimuleert deelneming in werkgroepen goede onderlinge contacten. Verder is de NVvGT uitgever van het vakblad Gietwerk Perspectief.wwwop deze site